0

English vs Vietnamese

일 년 전
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
english

인기

0
Ana Belen
Flag스페인어 (Spanish)7시간 전
코멘트: 0보고하기
español
documental
practicar
0
Anna
Flag스페인어 (Spanish)2일 전
코멘트: 8보고하기
0
MapProfile Picture
베트남어 (Vietnamese)
Flag 베트남
5:20 AM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2018년 1월 16일