0

English vs Vietnamese

9달 전
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
english

인기

0
Irma
Flag스페인어 (Spanish)5시간 전
코멘트: 6보고하기
si
yes
aprende
español
a1
0
Flag영어 (English)2시간 전
코멘트: 0보고하기
0
Mariana
Flag스페인어 (Spanish)21시간 전
코멘트: 0보고하기
MapProfile Picture
베트남어 (Vietnamese)
Flag 베트남
2:37 AM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2018년 1월 16일