Profile Picture

English vs Vietnamese

7달 전
Tôi có thể dạy tiếng việt.
Can you teach me English?
english

인기

Profile Picture
Profile PictureFlag영어 (English)한 시간 전
코멘트: 0보고하기
Profile Picture
Profile PictureFlag영어 (English)5시간 전
코멘트: 6보고하기
Profile Picture
Profile PictureFlag영어 (English)한 시간 전
코멘트: 0보고하기
MapProfile Picture
베트남어 (Vietnamese)
Flag 베트남
11:01 PM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2018년 1월 16일