0

How are you

일 년 전
คุณ สบาย ดี ไหม คะ
kun sà-baai dee măi ká
How are you?

ฉัน ไม่ สบาย
chăn mâi sà-baai
I was sick.

เมื่อวาน อากาศ ร้อน มาก
mêua waan aa-gàat rón mâak
Yesterday the weather was very hot.

ฉัน คิดว่า ฝน จะ ไม่ ตก
chăn kít wâa fŏn jà mâi dtòk
I did not think it would rain .

แต่ ฝน ก็ ตก ตอน เที่ยงคืน
dtàe fŏn gôr dtòk dton-tîang keun
but it was raining at midnight .

อากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ฉันคัดจมูก
aa-gàat bplìan bplaeng tam hâi chănkát jà-mòok
The weather changed and it made my nose stuffy .

ฉัน ทาน ยา ไป เมื่อคืน
chăn taan yaa bpai mêua keun
I took some medicine last night

เช้านี้ ฉัน รู้ สึกดี ขึ้น
cháo née chăn róo sèuk dee kêun
I felt better in the morning.

Questions
  1. คุณสบายดีไหมคะ

인기

0
Flag영어 (English)18시간 전
코멘트: 6보고하기
curriculum
0
Antonio
Flag스페인어 (Spanish)14시간 전
코멘트: 0보고하기
metodología
debate
enseñar
método
0
Ahmad
Flag아랍어 (Arabic)하루 전
코멘트: 8보고하기
arabic
english
songs
music
0
Flag영어 (English)2일 전
코멘트: 24보고하기

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
태국어 (Thai)
globe
태국
time
53
레슨 예약할까요?