0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

일 년 전
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

인기

0
Dee Solas
Flag영어 (English)7시간 전
코멘트: 3보고하기
idioms
upper intermediate
advanced
practice
0
0
John
Flag영어 (English)10시간 전
코멘트: 0보고하기
english pronunciation
british english
british accent
syllables

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
태국어 (Thai)
globe
태국
time
53
레슨 예약할까요?