0

می خواهید به ایران برید؟

일 년 전

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


인기

0
Jackie
Flag영어 (English)8시간 전
코멘트: 6보고하기
jackie
literature
reading
poem
fluency
0
Ahmad
Flag아랍어 (Arabic)7시간 전
코멘트: 2보고하기
0
Shana
Flag일본어 (Japanese)한 시간 전
코멘트: 0보고하기
japanese
english
words
英語
えいご

Marty

Flag
(673)
$18.95
USD/h
class
영어 (English)
globe
미국
time
951
레슨 예약할까요?