Profile Picture

می خواهید به ایران برید؟

8달 전

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


인기

Profile Picture
Profile Picture
Jona
Flag중국어 (Mandarin)5시간 전
코멘트: 0보고하기
请假
day off
Profile Picture
Profile Picture
Tom
Flag영어 (English)하루 전
코멘트: 3보고하기
Profile Picture
Profile Picture
Michael
Flag영어 (English)9시간 전
코멘트: 0보고하기
english
englishskills
jobs
jobsearch
jobskills
Profile Picture

Marty

Flag
(640)
$17.95
USD/h
영어 (English)
미국
846
레슨 예약할까요?