0

می خواهید به ایران برید؟

일 년 전

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


인기

0
Andrea
Flag이탈리아어 (Italian)하루 전
코멘트: 2보고하기
italian
saying
culture
grammar
italian lessons
0
John
Flag영어 (English)12시간 전
코멘트: 0보고하기
british english
accent
pronunciation
how to pronounce law
how to pronounce low

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
영어 (English)
globe
미국
time
990
레슨 예약할까요?